Izsole ir noslēgusies

Noteikumi


Sabiedrība ar ierobežota atbildību Cinka Raita Rīgas firma “BALTARS”, reģistrācijas Nr. 40003034761 turpmāk tekstā „Izsoļu nams”, organizē mākslas un antikvāro priekšmetu izsoles, turpmāk tekstā „Izsoles”, pamatojoties uz šiem noteikumiem turpmāk tekstā „Noteikumi”, kas ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.



1.Izsoles noteikumos lietoto terminu skaidrojums

Izsoļu nams– juridiskā persona, kura organizē Izsoles, izstrādā tās noteikumus, uzstājoties kā starpnieks, pieņemot un realizējot Lotes, un, kurai par pārdošanas organizēšanu pienākas atlīdzība.
Interneta vietne– datu kopums, kurš pieejams internetā, un, tai ir piešķirta adrese: https://izsoles.plmm.lv.
Izsole– brīvprātīga publiska izsole, kura tiek rīkota Izsoļu nama interneta vietnē, mākslas un antikvāro priekšmetu pārdošanai vairāksolīšanā.
Lote– jebkurš priekšmets, ko Izsoļu nams izliek pārdošanā Izsolē interneta vietnē un, kam ir piešķirts Lotes numurs jebkurā dokumentā, katalogā vai interneta vietnē.
Izsoles Lotu saraksts (katalogs)– Izsolē izlikto priekšmetu (Lotu) saraksts, kas publicēts interneta vietnē.
Lietotājs– fiziska persona (rezidents vai nerezidents) vai juridiska persona (tikai rezidents), kas attiecīgajā Izsoļu nama interneta vietnes sadaļā ir aizpildījusi visu nepieciešamo informāciju un sekmīgi pabeigusi reģistrācijas procesu.
Dalībnieks– rīcībspējīga fiziska persona (rezidents vai nerezidents), kas ir sasniegusi pilngadību, kā arī jebkura juridiska persona (tikai rezidents), kas ir veikusi Lietotāja/dalībnieka reģistrāciju Interneta vietnē, ir iepazinusies ar Izsoles noteikumiem un piekrīt tiem.
Rezidents– fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta un pastāvīgā darba vieta ir Latvijas Republika, vai juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā, un, kuras ir Latvijas Republikas iekšzemes nodokļu maksātājas.
Nerezidents– fiziska persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta un pastāvīgā darba vieta ir ārvalstīs, vai juridiska persona, kura nav reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā, un, kura Latvijas Republikā nav iekšzemes nodokļu maksātāja.
Pārdevējs– fiziska vai juridiska persona, kas piegādā vai nodod priekšmetu Izsoļu namam tālākai pārdošanai Izsoļu nama rīkotajā izsolē un apliecina, ka viņam ir pilnīgas tiesības priekšmetu pārdot. Interneta vietnē netiek norādītas ziņas par priekšmeta īpašnieku.
Pircējs– fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusies Izsolei kā dalībnieks un ir nosolījusi Izsolē piedāvāto Loti, beigu brīdī solot par to visaugstāko solījuma summu.
Sākuma cena– minimālā Izsoles Lotes cena, kas norādīta Izsoles Lotes laukā, sākot no kuras tiek pieņemta Izsoles Lotes likme. Tekošā un gala Lotes cenas tiek noteiktas likmes mehānisma apstrādes rezultātā.
Rezervētā cena vai Rezerve– konfidenciāla summa, par kuru vienojās Izsoļu nams un Pārdevējs. Zemāk par šo summu Lote netiek pārdota.
Likme– Izsoles dalībnieka ievadīta Lotes cena.
Gala cena– augstākā solījuma summa par Loti, kura ir apstiprināta Izsoles beigu brīdī.
Komisijas nauda– procentos izteikta summa, kas aprēķināma no Gala cenas, kuru jāsamaksā Izsoļu namam par tā starpniecības pakalpojumiem.
Izsoles ilgums– Izsoļu nama paziņotais laika periods, kura laikā notiek Izsole.
Viltojums– tāds darbs, kas ir līdzīgs oriģinālam, tiek piedāvāts kā oriģināls, bet patiesībā ir atdarinājums, kura vērtība neatbilst oriģināla vērtībai.
Ekspertīzes akts– speciālistu veiktas Lotes ekspertīzes rezultāta rakstisks atzinums, kas apliecina, ka Lote ir noteikta mākslinieka oriģināldarbs, kopija vai viltojums.
Lotes ekspertīze– tādas Lotes izpētes metodes, kuru pielietošanas rezultātā speciālisti var izsniegt Lotes ekspertīzes aktu.

2. Reģistrācija

2.1. Lai kļūtu par Izsoles reģistrēto Lietotāju un Dalībnieku, personai ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība.

2.2. Ikvienam reģistrētam Lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā Lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

2.3. Katram reģistrētajam Lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas.

2.4. Katram reģistrētajam Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja Izsoļu nama interneta vietnē tiek veiktas darbības ar reģistrēta Lietotāja profilu (t.sk. tiek solītas Lotes), izmantojot pareizu Lietotājvārdu un Paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais Lietotājs.

2.5. Izsoles Lietotāja reģistrācija.

2.5.1. Lai iegūtu piekļuvi detalizētai informācijai par Izsoles Lotēm, ir jāveic vienreizēja Izsoles Lietotāja reģistrācija Interneta vietnē, aizpildot attiecīgu reģistrācijas anketu sadaļā „Reģistrēties”.

2.5.2. Reģistrācijas laikā Izsoles Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Izsoles Noteikumiem un pilnībā tiem piekrīt.

2.5.3. Izsoļu nama darbinieks zvana brīvi izvēlētā laikā uz izsoles dalībnieka norādīto tālruņa numuru un apliecina, ka no zvana saņemšanas brīža dalībnieks var piedalīties izsolē.

2.5.4. Pēc reģistrācijas, lai ielogotos savā profilā, vienmēr tiks prasīts ievadīt E-pasta adresi un Paroli. Dalībnieks tās var saglabāt uz sava kompjūtera ekrāna, kas nodrošina ātru piekļuvi izsolei .

2.6.Izsoles Dalībnieka reģistrācija.

2.6.1. Lai varētu piedalīties Izsolē kā Dalībnieks, nepieciešams papildus Lietotāja reģistrācijai veikt Dalībnieka reģistrāciju un papildus noteikumu apstiprināšanu.

2.6.2. Dalībnieka reģistrācija iespējama tikai pēc Lietotāja reģistrācijas pabeigšanas.

2.6.3. Par Dalībnieku iespējams reģistrēties ne ātrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Izsoles sākuma.

2.6.4. Dalībnieka reģistrāciju iespējams veikt sadaļā „reģistrēties dalībai”, kura atrodama Lietotāja izvēlnē vai arī Izsoles Lotes laukā.

2.6.5. Pēc telefona zvana saņemšanas brīža Lietotājs tiek aktivizēts par Dalībnieku.

2.6.6.. Reģistrējoties kā Izsoles Dalībniekam, Izsoļu namam ir tiesības pieprasīt personu apliecinošu dokumentu kopijas.

2.6.11. Stundu pirms izsoles sākuma jaunu Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta.

3. Piedalīšanās izsolē

3.1. Piedalīšanās Izsolē tiešsaistē.

3.1.1. Organizētās Izsoles pieejamas Izsoļu nama Interneta vietnē https://izsoles.plmm.lv.

3.1.2. Piedalīšanās tiešsaistē iespējama pabeidzot Dalībnieka reģistrāciju Interneta vietnē un saņemot apstiprinājuma zvanu.

3.1.3. Sīkāka informācija atrodama sadaļā „Palīdzība”.

3.2. Piedalīšanās Izsolē neklātienē.

3.2.2. Gadījumā, ja Izsoles dalībniekam nav iespējams piedalīties Izsolē tieši Izsoļu nama Interneta vietnē, viņam tiek piešķirta iespēja piedalīties neklātienē.

3.2.3. Piedalīšanās Izsolē neklātienē izpaužas tādā veidā, ka pirms Izsoles sākuma, Dalībnieks rakstveidā noformē noteiktas Izsoļu nama izstrādātas formas pieteikumu, kas satur Dalībnieka personas datus, Izsoles Lotes numuru un maksimālo cenu – limitu, kādu viņš apņemas samaksāt par attiecīgo Loti.

3.2.4. Neklātienes solīšanas gadījumā, Izsoļu namam nav tiesības pārsniegt Dalībnieka noteikto maksimālo cenu.

3.2.5. Gadījumā, ja Lotei nav neviena solītāja, Dalībnieks, kurš piedalās Izsolē neklātienē, uz fkonkrēto Loti iegūst to par sākuma cenu. Ja neklātienes solīšanā par Loti ir saņemti vienādi cenas piedāvājumi, priekšroka tiek dota tam, kurš pēc neklātienes solīšanas reģistrācijas formas oriģināla iesniegšanas datuma un laika ir iesniegts pirmais.

4. Likmju ievadīšana

4.1.Izsoles Dalībniekam ir jāiepazīstas ar Izsoles soļu likmēm.

4.2.Pirmajā solī iespējams apstiprināt likmi ar starta cenu.

4.3.Izsoles soļi:

1 – 20 = 1, 00 EUR

21 – 50 = 2, 00 EUR

51 – 100 = 3, 00 EUR

101 – 200 = 5, 00 EUR

201 – 500 = 10, 00 EUR

501 – 1000 = 25, 00 EUR

1001 – 2000 = 50, 00 EUR

2001 – 5000 = 100, 00 EUR

5001 – 10 000 = 200, 00 EUR

10 001 – 20 000 = 250, 00 EUR

20 001 – 50 000 = 500, 00 EUR

no 50 000 = 1000,00 EUR

4.4. Likmes ievadīšana pa soļiem dod iespēju izdarīt likmes, pamatojoties uz noteikto soļu intervālu.

4.5. Autolikmes taktika dod iespēju ievadīt maksimālo autolikmi. Ievadot autolikmi sistēma automātiski atbildēs Dalībnieka vārdā uz oponenta norādīto likmi.

4.6. Ievadot autolikmi, sistēma palielinās likmi, nepārsniedzot Dalībnieka norādīto.

4.7. Dalībnieka noteiktā autolikme netiek publiskota.

4.8. Likmēm sakrītot, Izsoles līderis ir tas dalībnieks, kurš likmi bija ievadījis agrāk par oponentu.

4.9. Gadījumā, ja līdera maiņa ir notikusi pēdējo 10 (desmit) minūšu laikā līdz paziņotajām Izsoles laika beigām, tad sistēma aktivizē Izsoles pagarināšanu par 10 (desmit) minūtēm no līdera maiņas brīža un tā tālāk pie katras sekojošās Izsoles līdera maiņas. Izsole tiek atzīta par pabeigtu, ja pēdējo 10 (desmit) minūšu laikā nav notikusi līdera maiņa. Savukārt, ja mainās Izsoles Lotes kārtējā cena, bet līdera maiņa nenotiek, Izsoles laiks netiek pagarināts.

4.10. Autolikmes apstiprinājums nozīmē neapšaubāmu un neatsaucamu Dalībnieka piekrišanu, nopirkt Loti par iegūto Izsoles Lotes cenu.

4.11. Ja līdz Izsoles beigām par Izsoles Loti nav bijusi veikta neviena likme un nav neklātienes uzdevumu, tā tiek noņemta no Izsoles, un Lote var tikt pārdota pēc Izsoles, pārdošanas kārtībā.

5. Tiesības un pienākumi

5.1.Izsoļu nama tiesības un pienākumi.

5.1.1. Izsoļu nams rīko Izsoles saskaņā ar Izsoles Noteikumiem.

5.1.2. Izsoļu namam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Izsoļu nama Interneta vietnē.

5.1.3. Izsoļu nams apņemas izlikt visas Lotes apskatei vismaz 1 (vienu) nedēļu pirms kārtējās Izsoles sākuma Izsoļu nama interneta vietnē.

5.1.4. Izsoļu namam ir tiesības, nemotivējot lēmumu:

a) pieprasīt personu apliecinošu dokumentu kopiju;

b) pieprasīt parakstīt divpusēju līgumu par piedalīšanos izsolē;

c) iekasēt drošības naudu un garantijas naudu;

d) atļaut vai liegt dalību Izsolē;

e) atteikt izlikt priekšmetu Izsolē;

f) līdz pieteiktajam Izsoles sākumam noņemt no Izsoles jebkuru Loti;

g) Izsoles laikā anulēt likmes un

h) slēgt Lietotāja profilu.

5.1.5. Izsoļu namam ir tiesības pārcelt Izsoles nobeiguma datumu, ja Izsoles nobeiguma laikā notika interneta traucējumi. Šādā gadījumā Izsoļu nams apņemas paziņot visiem Dalībniekiem par Izsoles pārcelšanas datumu elektroniskā veidā uz dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm, kā arī izvietot informāciju Interneta vietnē.

5.1.6. Pēc Izsoles Izsoļu nams nepieņem sūdzības par Loti, Loti nemaina un atpakaļ nepieņem.

5.1.7. Izsoļu namam ir tiesības izmantot Lotes attēlu, aprakstu un cenu savos reklāmas materiālos bez jebkādiem ierobežojumiem un atlīdzības.

5.1.8. Izsoļu namam ir pienākums pēc iegādātās Lotes pilnas apmaksas, pēc dalībnieka pieprasījuma nodot apmaksāto Loti/Lotes, par ko tiek sastādīts attiecīgas akts, un, kuru attiecīgi paraksta abas puses.

5.2.Izsoles dalībnieka tiesības un pienākumi.

5.2.1. Izsoles dalībniekam ir tiesības piedalīties Izsolē saskaņā ar Izsoles Noteikumiem.

5.2.2. Izsoles dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar Izsoles noteikumiem un tiem piekrīt.

5.2.3. Ja Izsoles Dalībnieks veic jebkādas darbības Izsoļu nama Interneta vietnē, tad uzskatāms, ka attiecīgais Dalībnieks ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos.

5.2.4. Katram Dalībniekam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja Dalībnieks nepiekrīt Noteikumiem, tad Dalībniekam aizliegts piedalīties Izsolē.

5.2.5. Pirms Izsoles tās dalībniekam ir tiesības un pienākums iepazīties ar Loti, tās kvalitāti un stāvokli.

5.2.6. Izsoles dalībnieks, veicot likmi, apstiprina to, ka ir iepazinies ar Loti, tās kvalitāti un stāvokli, un viņam nav attiecībā uz šo Loti pretenziju.

5.2.7. Izsoles dalībniekam, kļūstot par Pircēju, ir pienākums veikt Izsoles Lotes apmaksu, saskaņā ar Izsoles Noteikumos noteikto apmaksas kārtību.

5.2.8. Izsoles Dalībniekam, kļūstot par Pircēju ir pienākums sazināties ar Izsoļu namu un vienoties par piegādes nosacījumiem, ja piegāde nepieciešama.

5.2.9. Ja Pircējs 6 (sešu) mēnešu laikā kopš Izsoles brīža pierāda, ka nopirktā Lote ir Viltojums, Pircējam ir tiesības pieprasīt darījuma anulēšanu. Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums samaksāt Pircējam samaksāto pirkuma maksu.

6. Samaksas kārtība par pirkumu un piegādes nosacījumi

6.1. Pēc Izsoles Pircējam uz e-pastu tiek izsūtīts rēķins. Samaksa tiek veikta uz Izsoļu nama rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.

6.2. Pircējs veic samaksu Izsoles dienā vai 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc notikušās Izsoles.

6.3. Pircējam un pārdevējam ir pienākums samaksāt Izsoļu namam Komisijas naudu no Gala cenas sekojošā apmērā: Komisijas nauda no Pircēja veido 20% klāt Lotes Gala cenai. Komisijas nauda no Pārdevēja veido 10% no Lotes Gala cenas vai tiek noteikta pēc vienošanās ar Pārdevēju. Komisijas nauda tiek iekļauta gala rēķinā.

6.4. Lote nevar tikt nodota Pircējam, līdz nav saņemts maksājums par pirkumu pilnā apmērā.

6.5. Ja pēc 10 (desmit) kalendārām dienām pēc Izsoles, apmaksa pilnā apmērā nav veikta, Pircējs zaudē tiesības uz iegūto Izsoles Loti un Pircējam tiek piemērotas soda sankcijas, kas ir 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no uzvarējušās likmes – Gala cenas lieluma.

6.6. Ja Pircējs atsakās no Izsoles Lotes pirkuma, tiek piemērotas soda sankcijas, kas ir 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no uzvarējušās likmes – Gala cenas lieluma.

6.7. Ja Pircējs atsakās veikt samaksu par Loti, viņam tiek liegta turpmākā dalība Izsolēs un Izsoļu nams patur tiesības slēgt tā profilu.

6.8. Izsoļu nams ir tiesīgs iekasēt drošības naudu un garantijas naudu. Pircējs zaudē iemaksāto drošības naudu un garantijas naudu, ja samaksu pilnā apmērā nav veicis 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Izsoles. Iemaksātā drošības un garantijas nauda paliek Izsoļu nama rīcībā.

6.9. Ja Pircējs Loti nopērk, apmaksā rēķinu, bet nepaņem Loti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc notikušās Izsoles, Izsoļu nams uz Pircēja rēķina organizē Lotes glabāšanu un apdrošināšanu, un rakstveidā vai elektroniskā veidā uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi izsūta aicinājumu izņemt Loti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Savukārt, ja Lote netiek izņemta 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas Pircējam, tiek nolemts Loti pārdot, lai apmaksātu apdrošināšanas un glabāšanas izdevumus. Ja Lote tiek pārdota, tad Izsoļu nams, atrēķinot visus izdevumus un 20% no pārdošanas summas, pārskaita iegūto summu Pircēja norādītajā banka norēķinu kontā.

6.10. Visus izdevumus par Lotes transportēšanu un risku ,par jebkādu zaudējumu rašanos saistībā ar Lotes transportēšanu no Lotes iegādes brīža, uzņemas Pircējs.

6.11. Izsoļu nams pēc Pircēja pieprasījuma organizē Lotes piegādi un apdrošināšanu. Visus izdevumus, kas saistīti ar Lotes piegādi un apdrošināšanu apmaksā Pircējs.

6.12. Pircējam ir pienākums sakontaktēties ar Izsoļu namu un vienoties par piegādes nosacījumiem, ja tāda nepieciešama.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība un citi noteikumi

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas radušies saskaņā ar šo Noteikumu ievērošanu vai neievērošanu, tiek risināti sarunu ceļā. Ja minētos strīdus sarunu ceļā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.1. Izsoles Noteikumi ir saistoši un attiecas ne tikai uz Dalībnieku vai Pircēju, bet arī uz ikvienu Dalībnieka vai Pircēja pilnvaroto personu un tiesību pārmantotāju.

7.2. Izsoles noteikumi var tikt grozīti pēc Izsoļu nama ieskatiem.

7.3. Izsoļu nams ir tiesīgs veikt Dalībnieka un Pircēja iesniegto datu apstrādi. Izsoļu nams garantē Dalībnieka un Pircēja konfidencialitāti un apņemas nekādos apstākļos neizpaust jebkāda veida informāciju par Dalībnieku un Pircēju, izņemot gadījumu, ja šāda informācija tiek pieprasīta no tiesībsargājošajām institūcijām.

7.4. Dalībniekam pirms Izsoles ir pienākums iepazīties ar Izsoles noteikumiem.

7.5. Pēc Izsoles, Izsoļu nams nepieņem sūdzības par loti.

7.6. Izsoļu nams nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas un citu no Izsoļu nama neatkarīgu apstākļu rezultātā.

7.7. Izsoļu namam ir tiesības bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot Lotes attēlu, aprakstu un cenu savos materiālos.

7.8. Ja Izsoles noteikumi ir tulkoti dažādās valodās, tad par noteicošo tekstu tiek uzskatīts teksts latviešu valodā, bet to tulkojumi citās valodās ir uzskatāmi tikai par latviešu valodas teksta tulkojumiem.